NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/350/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 17 lutego 2023w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn.zm.), art. 250, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 1 pkt. 1 - 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.) po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada Gminy Płużnica uchwala

Uchwała nr XLV/350/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 17 lutego 2023


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn.zm.), art. 250, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 1 pkt. 1 - 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.) po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada Gminy Płużnica uchwala


§ 1. 1. Zasady udzielania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Płużnica dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Płużnica dotację celową na:
1) bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Płużnica objętym działalnością spółki wodnej,
2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Płużnica polegających na wykonaniu melioracji wodnych lub urządzeń wodnych,
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację dla spółek wodnych jest określona w budżecie Gminy Płużnica na dany rok.
4. Udzielona dotacja dla spółki wodnej w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie.
5. W przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Gminy Płużnica, zarezerwowanych na ten cel, niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające kryteria określone w przedmiotowej uchwale, wysokość przyznanej dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie Gminy Płużnica środków przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków.
6. Dotacji udziela się w roku budżetowym, w którym będzie realizowane zadanie objęte dotacją.

§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji o której mowa w § 1 ust. 2, jest złożenie przez spółkę wodną wniosku do Wójta Gminy Płużnica w okresie od 1 maja do 30 maja roku budżetowego, w którym będzie realizowane zadanie objęte dotacją.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji,
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania wraz z podaniem terminu i sposobu realizacji,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na podstawie wykonanego kosztorysu dla danego zadania,
4) kwotę wnioskowanej dotacji,
5) oświadczeniem o wpisaniu spółki wodnej do katastru wodnego,
6) dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
7) numer NIP,
8) numer REGON,
9) nazwa banku i numer rachunku spółki wodnej,
10) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
11) dokument zatwierdzający statut spółki wodnej.
3. W przypadku, gdy wniosek spółki wodnej dotyczyć będzie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna działalność, udzielenie dotacji będzie stanowiło pomoc de minimis i nastąpi na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352 z 24 grudnia 2013 r. ze zm.), zgodnie z okresem obowiązywania w/w Rozporządzenia Komisji (UE) tj. do 30 czerwca 2024 r.
4. Spółka wodna ubiegająca się o udzielenie dotacji, która będzie stanowić pomoc de minimis, zobowiązana jest do wniosku o którym mowa w § 2 ust. 2 dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.)

§ 3. 1. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 czerwca roku budżetowego.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się spółkę wodną do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.
4. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację na realizację zadania uwzględnia się:
1) wysokość środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Płużnica,
2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów,
3) ocenę możliwości prawidłowej realizacji zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla spełnienia prawidłowego funkcjonowania melioracji wodnych i racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. 5. Po rozpatrzeniu wniosku, Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.
2. Niepodpisanie umowy dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy skutkuje nieprzyznaniem dotacji.

§ 5. 1. Po wykonaniu zadania spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia końcowego zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Dotowana spółka wodna zobowiązana jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach finansowych dotyczących wydatkowania środków dotacji zamieścić klauzulę:

„Dofinansowanie ze środków Gminy Płużnica w kwocie ........................................................., zgodnie z umową nr ............................................... z dnia ...............................................................”.

3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego spółka wodna dołącza kserokopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków z udzielonej dotacji na wykonanie zadania.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także w przypadku dotacji nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, dotacja podlega zwrotowi w części wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem, nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, w terminie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LIII/357/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (246kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1365 z dnia 2023-02-27

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 lutego 2023, 15:48:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275