NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/352/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 17 lutego 2023zmieniającą uchwałę Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. (M.P. z 2022 r. poz. 731) oraz art. 4 i 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/352/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 17 lutego 2023


zmieniającą uchwałę Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i poz. 1512), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. (M.P. z 2022 r. poz. 731) oraz art. 4 i 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale XLI/318/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych § 1ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) dwie osie:
- od 12 ton do 31 ton włącznie: 1 967,00 zł
- powyżej 31 ton: 2 266,00 zł
b) trzy osie:
- od 12 ton do 40 ton włącznie: 2 266,00 zł
- powyżej 40 ton: 3 172,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 01.01.2023 r.

Treść uchwały (221kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1367 z dnia 2023-02-27

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 lutego 2023, 16:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299