NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/358/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 marca 2023zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, 1549, 2185, Dz.U. z 2023 r. poz. 295.), art. 250, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414) oraz art. 37 ust 1 pkt. 1 - 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, Dz.U. z 2022 r. poz. 807) po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVI/358/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 marca 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, 1549, 2185, Dz.U. z 2023 r. poz. 295.), art. 250, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414) oraz art. 37 ust 1 pkt. 1 - 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, Dz.U. z 2022 r. poz. 807) po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uchwala się co następuje:


§ 1. 1. W uchwale z dnia 17 lutego 2023 r. Nr XLV/350/2023 Rady Gminy Płużnica w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w § 1 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Wysokość dotacji dla spółek wodnych wynosi do 50 % kosztów zadania.”.

2. uchyla się w § 5 ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1880 z dnia 2023-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 marca 2023, 15:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399