NULL string(0) ""

Uchwała nr LX/457/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 15 lutego 2024w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy PłużnicaNa podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LX/457/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 15 lutego 2024


w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Płużnica

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LIX/446/20242 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Płużnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (218kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 lutego 2024, 11:21:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317