NULL string(0) ""

Uchwała nr LX/458/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 15 lutego 2024w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewykonania przez władze gminy obowiązku wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnychNa podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr LX/458/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 15 lutego 2024


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewykonania przez władze gminy obowiązku wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej niewykonania przez władze gminy obowiązku wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienie skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały.

§ 3. Poucza się skarżącego o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (248kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 lutego 2024, 11:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358