NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII/467/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 marca 2024w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Archanioła w BłędowieNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), § 2 i § 7 uchwały Nr LIX/451/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom., poz. 704) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXII/467/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024


w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Archanioła w Błędowie

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), § 2 i § 7 uchwały Nr LIX/451/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom., poz. 704) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyznać Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Michała Archanioła w Błędowie dotację w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/119 dotyczących renowacji przy wystroju ścian wewnętrznych w zachodniej części kościoła.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (214kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 kwietnia 2024, 08:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247