NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII/468/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 marca 2024zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXII/468/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2024 r. uchwalonym uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 2024 zmienionym:
- uchwałą Nr LIX/449/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.11.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/464/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.18.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 marca 2024 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 293 280,74 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 30 822 535,93 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 8 470 744,81 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy„ Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 45 391 015,08 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 974 076,27 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 416 938,81 zł," załącznik nr 2 do budżetu gminy„ Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 12 416 938,81 zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do uchwały.
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 314 278,65zł„

3. §3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt Gminy Płużnica wynosi 6 097 734,34 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 064 928,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 002 805,41 zł.,przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 030 000,00 zł.

4. §4 otrzymuje brzmienie:
"1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 112 680,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 014 946,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2) Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy do wysokości 20 000,00 zł." zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 4 do uchwały.

5. §5 otrzymuje brzmienie: "Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 531 674,25 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 540 177,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

6. §8 otrzymuje brzmienie:
" Określa się plan funduszu sołeckiego w kwocie 774 285,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały.

7. §9 otrzymuje brzmienie:
„1) Określa się dochody w kwocie 51 975,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 340,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2) Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 7 do uchwały.

8. §13 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium zbrojnym tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 8 do uchwały.

9. § 17 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 030 000,00 zł w tym na: " 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.030.000,00zł."

10. § 18 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 7 000 000,00 zł.
7) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji
zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1613kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2112 z dnia 2024-04-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 kwietnia 2024, 08:58:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244