NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII/471/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 marca 2024w sprawie zmiany Statutu Gminy PłużnicaNa podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXII/471/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024


w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy Płużnica stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/188/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica oraz Uchwałą nr XXXIV/261/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica, § 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy;
2) Płużnickie Centrum Usług Społecznych;
3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płużnicy;
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy;
5) Żłobek Gminny w Płużnicy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Treść uchwały (216kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2114 z dnia 2024-03-27

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 kwietnia 2024, 09:05:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331