NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII/472/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 marca 2024w sprawie utworzenia Płużnickiego Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy oraz nadania statutu Płużnickiemu Centrum Usług SpołecznychNa podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 , art. 9 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 pkt 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1818) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXII/472/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024


w sprawie utworzenia Płużnickiego Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy oraz nadania statutu Płużnickiemu Centrum Usług Społecznych

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 , art. 9 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 pkt 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1818) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm) uchwala się co następuje:


§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2024 roku tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą Płużnickie Centrum Usług Społecznych , dalej zwane PCUS poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy w PCUS.

§ 2. 1. Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy staje się mieniem Płużnickiego Centrum Usług Społecznych.
2. Należności i zobowiązania przekształconego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy przejmuje Płużnickie Centrum Usług Społecznych.

§ 3. Nadaje się statut Płużnickiemu Centrum Usług Społecznych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy stają się z dniem 1 kwietnia 2024 roku pracownikami PCUS.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/225/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (314kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 kwietnia 2024, 09:07:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263