Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.20.2023


Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:

„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II i IV”
Część 1: „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II”

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust 1. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) prowadzone w formie zapytania o cenę. Zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.

projekt „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3. „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, działanie 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w zakresie Inspektora Nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zadanie polega na dostawie, montażu i uruchomieniu 
- 26 szt. instalacji fotowoltaicznych, 
- 6 szt. instalacji pomp ciepła oraz 
- 2 szt. kolektorów słonecznych (instalacji solarnych) na terenie Gminy Płużnica. 

W celu prawidłowego przygotowania oferty i zapoznania się z zakresem usługi nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentami z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy dostawy, montażu i uruchomienia ww. mikroinstalacji. Dokumenty, o jakich mowa powyżej dostępne są na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/787902

Termin składania ofert: 29 września 2023 r. do godz. 10:00


metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (27 września 2023)
Opublikował: Agata Kowalik (27 września 2023, 11:03:02)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (9 października 2023, 09:53:12)
Zmieniono: zm.3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179