NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/132/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 marca 2016zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025.Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XVIII/132/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2016


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XV/108/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016–2025 zmienionej: - uchwałą Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r. wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2016–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały; 

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały; 

3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016 – 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (1006kB) pdf

Załącznik nr 1. cz.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (2751kB) pdf

Załącznik nr 1. cz.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa (4883kB) pdf

Załącznik Nr 2. Przedsięwzięcia WPF (1464kB) pdf

Załącznik Nr 3. Objaśnienia do WPF (4539kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (8 kwietnia 2016, 09:53:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562