Informacja

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
parter, pok. nr 6
Agata Kowalik
tel. 56 6875213
e-mail: a.kowalik@pluznica.pl

Podstawa prawna:
  • art. 71 – 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Wymagane dokumenty:
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia występuje inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik wniosek (98kB) pdf .

Do wniosku załącza się (art. 74 ustawy):
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem,  na którym będzie  realizowana inwestycja oraz teren, na który będzie oddziaływać (działki sąsiednie) - 4 egzemplarz;
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący terem, na którym będzie realizowana inwestycja oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływała (działki sąsiednie) – 1 egzemplarz;
  • kartę informacyjną przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 62a ust. 1 ustawy) – 4 egzemplarze wraz z zapisem w formie elektronicznej   Formularz karty (15kB) plik lub raport o oddziaływaniu na  przedsięwzięcie w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – 4 egzemplarze wraz z zapisem w formie elektronicznej;
  • opłata skarbowa.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Płużnicy (sekretariat ) tel. 56 6875200 lub pokój nr 6, tel. 56 6875213.

Opłata skarbowa
We wszystkich przypadkach opłata skarbowa pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,- PLN
  • decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 105,- PLN
  • pełnomocnictwo - 17,- PLN
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać gotówką u inkasenta pokój nr 3, bezgotówkowo Punkt Obsługi Klienta (parter) Urzędu Gminy w Płużnicy lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Płużnicy – 
nr konta 36 9484 1033 2305 0321 5218 0001 Bank Spółdzielczy Brodnica.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Szpanowska (2 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (1 lutego 2007, 10:09:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (13 listopada 2023, 12:55:24)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12840