Odbiór odpadów komunalnych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
parter, pok. nr 6

Małgorzata Makuch

tel. 56 6875213
e-mail: m.makuch@pluznica.pl


Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 t.j.),
 • Uchwała nr XXXIV/257/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9 z dnia 2022.01.03)
 • Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3380 z dnia 2012-12-07) 
 • Uchwała nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8 z dnia 2022.01.03)
 • Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 688 z dnia 2015-03-06)
 • Uchwała nr XXXV/272/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2022 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 789 z dnia 2022.02.18)
 • Uchwała nr LVIII/436/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 391 z dnia 2024-01-08)
1. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 4 ww. ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 • jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
deklaracja (477kB) pdf

2. Składanie korekty deklaracji lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, 
 • możliwe jest również skorygowanie uprzednie złożonej deklaracji poprzez złożenie korekty deklaracji na podstawie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

3. Podmiot odbierający odpady komunalne 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna.
Adres podmiotu:
PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o. 
Ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno
tel. 566873190

4. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest  Instalacja  Komunalna w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka.
Dane adresowe:
Instalacja  Komunalna
Niedźwiedź 1
87-207 Dębowa Łąka

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina Płużnica posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w Nowej Wsi Królewskiej nr 30. PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów w każdy piątek w godzinach  od 13:00 do 15:00. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, które wypadną  w wyznaczonym terminie, PSZOK nie będzie świadczył usług odbierania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK określone odpady, zebrane w sposób selektywny.
W PSZOK można zostawić bezpłatnie m.n. odpady typu:
- przeterminowane leki;
- baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny; 
- meble i odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na    budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;
- chemikalia i zużyte opony;
- tekstylię i odzież;
- odpady niebezpieczne;
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Powyższych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemników postawionych na posesjach. 

Dane adresowe:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Nowa Wieś Królewska 30
87-214 Płużnica

6. Zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny

Uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest coroczny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te są zbierane raz w roku z posesji. Wcześniej należy jednak zgłosić chęć oddania sprzętu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy  pokój nr 6 stosownego wniosku  w godzinach urzędowania. Wykazane odpady we wniosku należy wystawić przed posesję w terminie odbioru. 
Odbiorcą w/w odpadów z nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej.


7. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

1) PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o., Ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno
2) Hermes  Recycling Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 86-010 Koronowo
3) Agro OPC Piotr Śliski, ul. Izdby 5, 88-300 Mogilno
4) PHU "SAW - SORTING" Michał Sawosz, ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo
5) Firma KAR SUR Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie
6) PW Robac Krzysztof Boniecki, ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz
7) KON- WIT Recykling s.c. Konrad Zajkiewicz, Wiktor Kwiatkowski, Ul. Częstochowska  70, 42-350 Koziegłowy

8. Harmonogram - kalendarz wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica 


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. 

9. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegające biodegradacji przekazywanych do składowania 

Zgodnie z art 3, ust. 2 pkt 9 lit. c Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 t.j.) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
W związku z powyższym poniżej przedstawiono osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia - papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło


2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.
wymagany10 %12 %14 %16 %18 %20 %30 %40 %50 %
osiągnięty13,84 %24,32 %27,47 %24,96 %
23,25 %
29,36 %35,35 %45,25 %62,42%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe


2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.
wymagany30 %36 %38 %40 %42 %45 %50 %60 %70 %
osiągnięty--100 %100 %
100 %
100 %100 %100 %81,97%

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


2012 r.16.07.
2013 r.
2014 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.
wymagany75 %50 %50 %50 %45 %45 %40 %40 %35 %
osiągnięty0 %52,06 %46,41 %25,34 %
0,09 %
0,00 %9,35 %11,26 %24,34%

Poziom przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych
rok2021   2022    2023     2024   2025    2026    2027    2028    2029    
wymagany20 %25 %35 %45 %55 %56 %57 %58 %59 %
osiągnięty19,79 %26,84 %28,61 %


Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
rok202120222023     2024   2025   2026    2027    2028    2029    
wymagany
osiągnięty12,89 %11,09 %9,57%10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z art 3, ust. 2 pkt 10  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 t.j.) Gminy dokonują coroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2013
Analiza2013 (119kB) plik
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2014
Analiza2014 (73kB) plik
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2015
Analiza2015 (74kB) plik
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2016
Analiza2016 (81kB) pdf
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2017
Analiza2017 (80kB) pdf
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2018
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2021
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2022
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica za rok 2023

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (10 października 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (10 października 2013, 12:31:59)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Makuch (16 maja 2024, 11:51:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10733