Gospodarka wodno-ściekowa

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej i Usług Komunalnych,
Płużnica (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 87-214 Płużnica
I piętro
Emil Łydziński
tel. 510 060 403
e-mail:e.lydzinski@pluznica.pl

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci.  

Aby otrzymać warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci należy:

 • wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w biurze gospodarki wodno-ściekowej.
 • załączyć do wniosku wydruk z mapy numerycznej do celów projektowych lub opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 w dwóch egzemplarzach (mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie – Wydział Geodezji i Kartografii).
 • złożyć wniosek wraz z załącznikami w biurze gospodarki wodno-ściekowej lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Płużnicy.


2. Podpisanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i /lub odprowadzania ścieków.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą Płużnica a odbiorcą usług.

W celu zawarcia umowy należy dostarczyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości. Pracownik Urzędu Gminy przygotuje dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Urzędu Gminy w Płużnicy.
W przypadku osobistego dostarczenia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, odpowiednia umowa zostanie przygotowana i podpisana na miejscu.

3. Wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza.

Aby zamontować wodomierz podlicznik należy:

 • Wypełnić wniosek o wyrażenie zgody i wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza. 
 • Złożyć wniosek w biurze gospodarki wodno-ściekowej lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Płużnicy.
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (52kB) word

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA USTALENIA ILOŚCI BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY W GMINIE PŁUŻNICA.


1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług, w następujących przypadkach:

 • zużywania wody do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowca nie tworzącego ścieków,
 • gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody,
 • gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych.

2.  Wniosek, o którym mowa w pkt 1. zostanie uwzględniony jeżeli:

 • dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane w dokumentacji projektowej przez odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy, 
 • oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowej.

3.  Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być instalowany:

 • jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym,
 • jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

4. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego montowanego jako wodomierz główny w układzie równoległym do wodomierza głównego oraz jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnione z Urzędem Gminy oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5.  Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług w sprawie odliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, Urząd Gminy wydaje informację techniczną.

6.  W przypadku budynków mieszkalnych uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków jest możliwe po przedstawieniu przez odbiorcę usług dokumentacji powykonawczej do montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

7. Po wykonaniu instalacji wodociągowej, zabudowy zestawu wodomierzowego i po montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, Urząd Gminy w Płużnicy dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z zaopiniowaną dokumentacją projektową lub dokumentacją powykonawczą.

8. W przypadku zamontowania dodatkowego wodomierza głównego w układzie równoległym zabudowa zestawu wodomierzowego podlega odbiorowi.

9. Dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym stanowi własność urzędu Gminy, natomiast dodatkowy wodomierz instalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej stanowi własność odbiorcy usług.

10. Instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja dla:

 • dodatkowych wodomierzy głównych w układzie równoległym – należą do Urzędu Gminy,
 • dodatkowych wodomierzy instalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej – należą do odbiorcy usług.

11. Urząd Gminy zakłada plomby na zestawie wodomierzowym wodomierza dodatkowego.

12. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.

13. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje Urząd Gminy w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.

14. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzonych ścieków.

15. Za rozliczenia wskazań dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, Urząd Gminy pobiera opłaty.

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Makuch (28 grudnia 2010)
Opublikował: Mariusz Bartosik (28 grudnia 2010, 07:23:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (9 grudnia 2019, 14:29:05)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12377