NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/143/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 maja 2016zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025.Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XX/143/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 maja 2016


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XV/108/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016–2025 zmienionej: 
- uchwałą Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r. 
- uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r. 
- uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
wprowadza się zmiany:
1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2016–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały; 
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016 – 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały z załącznikami (1539kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (13 czerwca 2016, 10:59:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469