NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/150/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 czerwca 2016zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/150/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2016


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:


     §1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica  na  2016 r. zmienionym:
 - zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
-  uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
-  uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.
-  uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.
 wprowadza się zmiany
 
     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości                                       -     21.887.843,72 zł 
zastępuje się kwotą                                                                                  -     20.589.966,06 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie                                                                     -      17.066.983,42 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie                                                                -        3.522.982,64 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały,
 
    2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości                                         -       23.726.604,62 zł
zastępuje się kwotą                                                                                  -       21.989.049,14 zł
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie                                                                    -       16.478.755,63 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                              -        6.133.992,50 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    -        5.379.614,60 zł,
c) dotacje                                                                                                -           523.886,90 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     -        4.184.461,63 zł,
e) obsługa długu                                                                                       -           256.800,00 zł,
2)  wydatki majątkowe w kwocie                                                                -        5.510.293,51 zł,
w tym:
a)   inwestycyjne                                                                                       -        4.924.196,69 zł,
b)  dotacje na inwestycje                                                                           -           546.096,82 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           -       40.000,00 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały,
 
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie                                                         -       1.838.760,90 zł
ulega zmniejszeniu do kwoty                                                                                   -       1.399.083,08 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                                                                  -       1.399.083,08 zł,
 
      4.  § 4 otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów                         -        1.910.843,47 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów                                                   -           511.760,39 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
 
     5. § 5  otrzymuje brzmienie:
1)  limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.,                                                                  
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 1.058.000,00 zł,
 
    6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                             -        631.202,52 zł,      
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                    -        438.781,20 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
 
     7.  §11a. otrzymuje brzmienie:
 „§11a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez  Wójta Gminy do  wysokości 49.708,39 zł”.
 
     8. §12 otrzymuje brzmienie
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie                                                                                                       -     500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
 
     9. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie”      
„1)  zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                        -    500.000,00 zł,”
 
    10.  w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty                         -        241.200,00 zł
do kwoty                                                                                                -        235.200,00 zł 
rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna                                                                                                -        190.000,00 zł
w tym:
- na zadania bieżące                                                                                -        150.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne                                                                        -          40.000,00 zł
2) celowa                                                                                                -          45.200,00 zł
 
                                                                                                          
     §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
     §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (793kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (26 sierpnia 2016, 12:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296