NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/174/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 września 2016zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/174/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 września 2016


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) uchwala się, co następuje:


     §1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:
 - zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
-  uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
-  uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.
-  uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
-  uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
-  zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.
-  uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.47.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r.
 wprowadza się zmiany

     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 21.277.379,86 zł 
zastępuje się kwotą - 21.542.402,92 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie - 19.020.432,51 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 2.521.970,41 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1do uchwały,

    2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 22.772.720,94 zł
zastępuje się kwotą - 23.037.744,00 zł
w tym: 
1)  wydatki bieżące w kwocie - 18.520.689,54 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.174.509,50 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.710.375,44 zł,
c) dotacje - 523.886,90 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.634.498,48 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków    
    o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 220.619,22 zł,

f) obsługa długu - 256.800,00 zł,
2)  wydatki majątkowe w kwocie - 4.517.054,46 zł,
w tym:
a) inwestycyjne - 3.942.957,64 zł,
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków    
o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -  951.959,70 zł,
b) dotacje na inwestycje - 546.096,82 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.000,00 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały,

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 1.495.341,08 zł
pozostaje bez zmian.

     4. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.,                                                                  
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.172.578,92 zł,
          
    5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 631.202,52 zł,      
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 438.781,20 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”,

     6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały”;

    7. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 342.410,99 zł.
Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.

    8.  w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 235.200,00 zł
do kwoty - 223.200,00 zł rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna - 178.000,00 zł
w tym:
- na zadania bieżące - 150.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 28.000,00 zł
2) celowa - 45.200,00 zł

     §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

     §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (2126kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3458 z dnia 2016-10-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (8 listopada 2016, 16:14:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 721