NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/176/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/176/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Płużnica:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,54 od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1m2 powierzchni oraz od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych – 0,47 zł od 1m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł) od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1m2  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 3306/2014 z dnia 4 listopada 2015 r. oraz uchwała XIV/105/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 4371/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

treść uchwały (189kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3905 z dnia 2016-11-09

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (8 listopada 2016, 16:24:20)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 lutego 2017, 09:37:55)
Zmieniono: zm.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 740