NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/182/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 250 i 1954) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/182/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 250 i 1954) uchwala się, co następuje:


      § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.
w wysokości                                                                                               - 27.867.172,07 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie                                                                       - 19.386.816,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie                                                                  - 8.480.355,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.      § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r.
w wysokości                                                                                               - 29.540.556,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie                                                                        - 18.465.440,19 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                   - 11.075.115,81 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.
      § 3. Deficyt budżetu w kwocie                                                                - 1.673.383,93  zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętego kredytu w kwocie                                                                - 360.000,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie                                                              - 1.115.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie             - 198.383,93 zł,
      § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów                             - 2.166.261,93 zł, 
i łączną kwotę planowanych rozchodów                                                          - 492.878,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.
      § 5. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.,
zgodnie z załącznikiem  Nr 4  Wykaz zadań  inwestycyjnych na 2017 r.;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.087.497,40 zł,
      § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                      - 986.538,17 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                             - 315.720,00 zł
zgodnie z  załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
      § 7. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.                          
      § 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
1)  zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień i Nr 7b
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.
     § 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 326.277,24 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
      § 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 37.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.
 § 11. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
      § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie                                                                                                          - 1.975.000,00 zł, 
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  w kwocie
                                                                                                                        - 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                                      - 1.475.000,00 zł,
     § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
     do wysokości                                                                                                - 500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości                             - 1.475.000,00zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w
ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach
budżetowych w kwocie                                                                                      - 3.000.000,00 zł.     
      § 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 82.230,00 z      § 15. W budżecie tworzy się rezerwy                                                         
1) ogólną w wysokości                                                                                     - 143.000,00 zł,
     na zadania bieżące,                                                                                      
2) celową w wysokości                                                                                     - 169.000,00 zł,
z przeznaczeniem na :
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie                                                                                                          - 60.450,00 zł,
b) na zadania własne planowane do  realizacji przez  organizacje pozarządowe
w kwocie                                                                                                          - 108.550,00 zł.
      § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
      § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

treść uchwały (2096kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 240 z dnia 2017-01-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 stycznia 2017, 15:57:46)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (31 stycznia 2017, 16:02:32)
Zmieniono: zm.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 721