NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/183/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017 - 2027 Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/183/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2017-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płużnica w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załącz­niku Nr 2 do uchwały.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016–2025.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

treść uchwały (595kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 14:55:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507