NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/188/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorów finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina PłużnicaNa podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/188/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorów finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica.
2. Jednostką organizacyjną prowadzącą wspólna obsługę jest Urząd Gminy w Płużnicy zwany dalej jednostka obsługującą.
3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi o których mowa w ust. 1 są:
1)  Szkoła Podstawowa w Płużnicy;
2)  Gimnazjum Publiczne w Nowej Wsi Królewskiej.
4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz obsługi płacowej pracowników jednostek obsługiwanych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/86/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Płużnica.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

treść uchwały (191kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:11:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719