NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/189/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 i 1985) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVII/189/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 i 1985) uchwala się co następuje:


Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 
 
§1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla:
1) niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust 1b ustawy,
2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy.
 
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Płużnica,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Płużnica,
3) ustawie – należy przez rozumieć ustawę a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.)
4) osobie prowadzącej- należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą na terenie Gminy Płużnica niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inną formą wychowania przedszkolnego,
5) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwotę dotacji wyliczoną zgodnie z art. 78b ustawy,
6) placówce – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego.
 
Rozdział 2 
Podstawa obliczenia dotacji 
 
§2. Niepubliczne przedszkola o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Wójtowi informację
o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
 
§3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczna inną formę wychowania przedszkolnego poda Wójtowi informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania
dotacji.
 
§4. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w której zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji dla placówek określa się w wysokościach wskazanych w §§ 2 i 3 podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
 
§5. Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego o których mowa
w § 1ust. 1 pkt 1 i 2, które zgodnie z art.71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko niezależnie od dotacji o których mowa wyżej, dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca poda Wójtowi informację o planowanej liczbie dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia informacji.
 
§6. Placówki o których mowa w § 1ust. 1 pkt 1 i 2, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca te placówki poda Wójtowi informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 
Rozdział 3 
Tryb udzielania i rozliczania dotacji 
 
§7. 1. Dotacja będzie udzielania na pisemny wniosek osoby prowadzącej, złożony do Wójta nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien być sporządzony odrębnie dla każdej placówki
i winien zawierać dane, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany w liczbie dzieci w placówce, mające wpływ na  wysokość przyznanej dotacji, wynikłe w  trakcie realizacji wychowania przedszkolnego, winny być niezwłocznie przedłożone
w postaci pisemnej Wójtowi.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy placówki, wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku o udzielenie dotacji, w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 15 grudnia.
5. Wysokość dotacji ustalana jest comiesięcznie w oparciu o informację o aktualnej liczbie dzieci, przekazaną Wójtowi do dnia 10 każdego miesiąca, a w miesiącu grudniu do 5 dnia miesiąca, według stanu na dzień 1-go każdego miesiąca na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca placówkę sporządza i przekazuje Wójtowi rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 15 sierpnia za okres od stycznia do lipca oraz w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji za okres od sierpnia do grudnia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
7. W celu rozliczenia dotacji Gmina ma prawo żądać przedłożenia oryginałów dowodów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.
8. Gmina ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
9. W przypadku zaprzestania działalności osoba prowadząca placówkę zobowiązana jest złożyć rozliczenie wykorzystania dotacji za okres prowadzenia działalności w danym roku według załącznika nr 3 do uchwały.
10. Rozliczenie należy przedłożyć Wójtowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, nie później jednak jak w dniu likwidacji.
11. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy należy zamieścić opis „Wydatek sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica w kwocie …………., dotyczący ……………………… (nazwa i adres dotowanej placówki)”.
12. Dotacje wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
13. Dotowane placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo – merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia informacji, których mowa w § 7 ust. 5 przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.
 
Rozdział 4 
Tryb i zakres kontroli 
 
§8. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji obejmujące sprawdzenie:
1) zgodności liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 7 pkt 5
w oparciu o dokumentację stanowiąca podstawę sporządzenia powyższych danych,
2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art.90 ust. 3d ustawy.
2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające: wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej placówkę
o terminie planowanej kontroli – nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie przedstawionych w toku kontroli dokumentów i innych materiałów oraz udzielonych wyjaśnień.
5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
6. Osoba prowadząca jest zobowiązana do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępnienia oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.
7. Kontrolujący przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.
8. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyny odmowy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole pokontrolnym.
10. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
11. Kontrolujący na podstawie protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.
12. Kontrolowany ma obowiązek powiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym.
 
Rozdział 5 
Przepisy końcowe 
           
§9. Traci moc Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Płużnica.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

treść uchwały (488kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
242 z dnia 2017-01-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:15:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548