NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/193/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/193/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984) uchwala się, co następuje:


      §1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
- uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.47.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r.
- uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r.
- uchwałą Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.73.2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 listopada 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2016 r.
 wprowadza się zmiany
 
        1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości                                     -       22.287.971,11 zł
zastępuje się kwotą                                                                                   -       22.279.523,45 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie                                                                      -      20.325.753,59 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie                                                                 -        1.953.769,86 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały,
 
        2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości                                      -       23.783,312,19 zł
zastępuje się kwotą                                                                                   -       23.774.864,53 zł
w tym:


1) wydatki bieżące w kwocie                                                                      -       19.279.380,07 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                               -        6.108.458,60 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     -        5.974.870,68 zł,
c) dotacje                                                                                                 -           530.659,16 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      -        6.187.972,41 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków                                    
    o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                 -          220.619,22 zł,
 
f) obsługa długu                                                                                        -           256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                  -        4.495.484,46 zł,
w tym:
a)    inwestycyjne                                                                                      -        3.921.387,64 zł,
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków                                        
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       -          951.959,70 zł,
b)  dotacje na inwestycje                                                                            -           546.096,82 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             -       28.000,00 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały,
 
      3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie                                                        -       1.495.341,08 zł
pozostaje bez zmian,
 
      4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych  na 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;
           
      5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                              -        634.374,78 zł,      
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                     -        442.381,20 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”,
 
      6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały.”
 
      7. § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.297,89 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 98.806,52 zł”.
 
     §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (785kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
243 z dnia 2017-01-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553