NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/179/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2016zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/179/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2016


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:


§1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
- uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.47.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r.
- uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r.
 wprowadza się zmiany
 
     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości                                       -   21.524.402,92 zł
zastępuje się kwotą                                                                                  -   21.884.404,31 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie                                                                     -   19.362.433,90 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie                                                                -    2.521.970,41 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały,
 
     2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości                                         -  23.037.744,00 zł
zastępuje się kwotą                                                                                   -  23.379.745,39 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie                                                                       - 18.862.690,93 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                -  6.107.775,50 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      -  5.983.293,62 zł,
c) dotacje                                                                                                  -  523.886,90 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       -  5.770.315,69 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków                                    
    o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                  -  220.619,22 zł,
f) obsługa długu                                                                                         -  256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                   - 4.517.054,46 zł,
w tym:
a)   inwestycyjne                                                                                         - 3.942.957,64 zł,
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków                                        
o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       - 951.959,70 zł,
b)  dotacje na inwestycje                                                                             -  546.096,82 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             - 28.000,00 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały,
 
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie                                                                - 1.495.341,08 zł
pozostaje bez zmian.
  
4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań  inwestycyjnych na 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;
                                                                                                           
5. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do uchwały”;
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (763kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3906 z dnia 2016-11-09

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 lutego 2017, 09:45:38)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 lutego 2017, 09:49:57)
Zmieniono: zm.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 523