NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/180/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2016zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XXVI/180/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2016


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XV/108/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016 – 2025
zmienionej:
- uchwałą Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
- uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- uchwałą Nr XX/143/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
-uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r.
- uchwałą Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r.
wprowadza się zmiany:
 
1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2016–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016 – 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (9480kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 lutego 2017, 10:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773