Uchwała nr XXXI/213/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 marca 2017zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2017 - 2027Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XXXI/213/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 marca 2017


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017–2027
zmienionej:
- uchwałą Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2017–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (14 czerwca 2017, 14:17:49)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (29 sierpnia 2017, 15:34:43)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269