NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVI/243/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 lipca 2017w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnieńNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 31 ust. 1, 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170,1171, z 2017 r. poz. 60.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/243/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 lipca 2017


w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 31 ust. 1, 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170,1171, z 2017 r. poz. 60.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

treść uchwały (445kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3125 z dnia 2017-08-04

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (29 sierpnia 2017, 15:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748