NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/250/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2017w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w PłużnicyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z póź. zm.) art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) oraz art. 62 ust. 1d i ust. 3 w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.) art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/250/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2017


w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z póź. zm.) art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) oraz art. 62 ust. 1d i ust. 3 w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.) art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§  1. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy z siedzibą w Płużnicy 43, zwany dalej "Zespołem"
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Płużnicy,
2) Przedszkole Gminne w Płużnicy.
3. Akt założycielski zespołu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§  2.1. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania połączonych Jednostek.
2. Majątek Jednostek staje się w całości majątkiem Zespołu.
3. Pracownicy Jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (373kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (29 sierpnia 2017, 15:55:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581