NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/257/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 1 września 2017zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i 1537) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/257/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 1 września 2017


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i 1537) uchwala się, co następuje:


     § 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia  12 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.

wprowadza się zmiany:

     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      28.908.158,27 zł  
zastępuje się kwotą -      26.264.038,38 zł  
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      20.620.285,98 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -        5.643.752,40 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

    2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -       31.560.702,15 zł
zastępuje się kwotą -       28.571.933,83 zł  
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      19.807.505,27 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -        8.764.428,56 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

     3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       2.652.543,88 zł, 
ulega zmniejszeniu  do kwoty -       2.307.895,45 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu                  
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie -         835.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu 
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -       1.472.895,45 zł;

      4.  § 4 otrzymuje brzmienie: 
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów -        2.870.773,45 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów -           562.878,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

     5. § 5  otrzymuje brzmienie: 
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.,                                                                   
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 5.537.567,51 zł;

     6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -     1.132.488,50 zł,       
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -        417.414,00 zł
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;

     7. §12 otrzymuje brzmienie:
 „§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie -     1.335.000,00 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 
-        500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -        835.000,00 zł,”
 
     8. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1)  zaciągania kredytów i pożyczek  na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
       do wysokości -       500.000,00 zł, 
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości -       835.000,00zł,”

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (747kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3500 z dnia 2017-09-12

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2018, 08:57:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542