NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/265/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 10 października 2017w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica w miejscowości Płużnica”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/265/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 10 października 2017


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica w miejscowości Płużnica”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udzielić Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2017 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 9.840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica w miejscowości Płużnica”.
 
§ 2. 1. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji o której mowa w § 1, określi odrębna umowa.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy o której mowa w ust. 1.
3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 10:27:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330