NULL string(0) ""

Uchwała nr Nr XXXIX/266/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 10 października 2017zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i 1537) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr XXXIX/266/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 10 października 2017


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i 1537) uchwala się, co następuje:


     § 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia  12 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r.
wprowadza się zmiany:

     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      26.448.451,38 zł  
zastępuje się kwotą -      26.376.944,11 zł  
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      20.956.746,71 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -        5.420.197,40 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

    2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -       28.756.346,83 zł
zastępuje się kwotą -       28.684.839,56 zł  
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      20.254.811,22 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -        8.430.028,34 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym 
z załącznika Nr 2 do uchwały;

     3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       2.307.895,45 zł, 
pozostaje bez zmian

     4. § 5  otrzymuje brzmienie: 
1)  limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.,                                                                   
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.713.038,10 zł;

     5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -     1.149.867,67 zł,       
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -         422.414,00 zł Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”;

    6. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 326.277,24 zł.
Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (836kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3986 z dnia 2017-10-19

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 10:32:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352