NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/267/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 10 października 2017zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2017 - 2027Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1870 z późn. Zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. Zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/267/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 10 października 2017


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1870 z późn. Zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. Zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017–2027
zmienionej:
- uchwałą Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Płużnicą z dnia 30 czerwca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Płużnicą z dnia 1 września 2017 r.
wrowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2017–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2017 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

{XXXIX2672017}

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 10:36:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 363