NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/271/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2017zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i 1537) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/271/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2017


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i 1537) uchwala się, co następuje:


     § 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady
Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.91.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 października 2017 r.

wprowadza się zmiany:

     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      27.359.955,58 zł  
zastępuje się kwotą -      25.659.263,12 zł  
w tym:
1)  dochody bieżące w kwocie -      22.416.531,23 zł,
2)  dochody majątkowe w kwocie -        3.242.731,89 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym 
z załącznika Nr 1 do uchwały;

     2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -      29.667.851,03 zł
zastępuje się kwotą -      26.366.791,15 zł  
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      21.640.310,14 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -        4.726.481,01 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym 
z załącznika Nr 2 do uchwały;

     3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       2.307.895,45 zł, 
ulega zmniejszeniu do kwoty -         707.528,03  zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie -         495.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu 
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -          212.528,03 zł;

     4. § 4 otrzymuje brzmienie: 
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów -        1.266.406,03 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów -           558.878,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

     5. § 5 otrzymuje brzmienie: 
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r., 
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  3.378.098,02 zł;

     6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -        797.867,67 zł, 
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -         707.511,40 zł
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (896kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4364 z dnia 2017-11-13

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 10:43:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716