NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/276/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/276/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (314kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5236 z dnia 2017-12-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520