NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/279/2017 Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrodyNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/279/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody z drzew:
1) 1 jesion wyniosły,
2) 1 kasztanowiec zwyczajny,
3) 1 grab pospolity,
stanowiących element grupowego pomnika przyrody nadanego alei przydrożnej złożonej 
z 366 drzew rosnących po obu stronach drogi nr 1716C Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica – Orłowo) rozporządzeniem Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz. Województwa Toruńskiego Nr 30, poz.205), oraz aktualizacji pomników przyrody uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016r., poz. 2539 z dnia 12 lipca 2016 r.).
2. Drzewa przewidziane do zniesienia ochrony przyrody zostały wskazane na załącznikach graficznych Nr 1a do 1d – mapa oraz na załączniku Nr 2 – zestawienie drzew.

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na zagrożenie dla mienia i ludzi, celem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz 
z uwagi na utratę walorów przyrodniczych-suche po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. znak WOP.623.43.2017.KT.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (2118kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5239 z dnia 2017-12-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:21:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552