Uchwała nr L/335/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 czerwca 2018w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrodyNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/335/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 czerwca 2018


w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j.), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z 9 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły stanowiących element grupowego pomnika przyrody nadanego alei przydrożnej złożonej z 345 drzew rosnących po obu stronach drogi nr 1716C Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica – Orłowo) rozporządzeniem Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody (Dz. Urz. Województwa Toruńskiego Nr 30, poz. 205), oraz aktualizacji pomników przyrody uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2016r., poz. 2539 z dnia 12 lipca 2016 r.).
2. Drzewa przewidziane do zniesienia ochrony przyrody zostały wskazane na załącznikach graficznych Nr 1a do 1d – mapa oraz na załączniku Nr 2 – zestawienie drzew.

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na zagrożenie dla mienia i ludzi, celem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w związku z budową chodnika na trasie, gdzie rosną przedmiotowe drzewa po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. znak WPO.623.15.2018.KM.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (3064kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3287 z dnia 2018-06-26

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (1 sierpnia 2018, 12:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247