Uchwała nr L/338/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 czerwca 2018w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 403 ust.2 i ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21-22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 799) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/338/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 403 ust.2 i ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21-22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 799) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIX/327/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018.
2. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i  pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (316kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3299 z dnia 2018-06-26

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (1 sierpnia 2018, 13:10:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261