Uchwała nr LI/349/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 9 sierpnia 2018zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt.  4 ustawy z  dnia 8 marca o  samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994,  1000, 1349 i 1432) i  art. 211-212 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.  2077  oraz z  2018 r. poz. 62,  1000, 1366) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI/349/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 9 sierpnia 2018


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt.  4 ustawy z  dnia 8 marca o  samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994,  1000, 1349 i 1432) i  art. 211-212 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.  2077  oraz z  2018 r. poz. 62,  1000, 1366) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. zmienionym
- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 29.155.857,16 zł
zastępuje się kwotą: - 26.388.354,13 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 23.047.337,22 zł
2) dochody majątkowe w kwocie - 3.341.016,91 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 37.444.267,22 zł
zastępuje się kwotą - 32.753.129,45 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 22.612.663,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 10.140.465,79 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 8.288.410,06 zł,
ulega zmniejszeniu do kwoty - 6.364.775,32 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 2.565.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.799.775,32 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 7.053.039,32 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 688.264,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w  2018 r., Załącznik Nr 4  „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.658.401,97 zł.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 884.980,20 zł, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.038.104,10 zł
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”

7. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały”

8. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 387.693,14 zł. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”

9. §12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczekw kwocie - 3.065.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie -  500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.565.000,00 zł”.

10. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
- 500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 2.565.000,00 zł,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (1135kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (10 sierpnia 2018, 13:20:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410