Uchwała nr LII/352/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2018w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę PłużnicaNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i poz. 1432) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), po zaopiniowaniu przez organizację związkową uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/352/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2018


w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i poz. 1432) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), po zaopiniowaniu przez organizację związkową uchwala się, co następuje:


§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o liczbę godzin stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem zajęć określonych w poniższej tabeli: 

Lp.  Stanowisko kierownicze       Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
1.    Dyrektor szkoły                  3 
2.    Wicedyrektor szkoły            7 

§ 2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska na okres nie krótszy niż cztery tygodnie. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela: 

Lp.          Stanowisko Tygodniowa            liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
1.            Logopeda                                22 
2.            Pedagog szkolny                      22 
3.            Psycholog                                22 
4.            Terapeuta pedagogiczny           22 
5.            Doradca zawodowy                  22 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XLIV/309/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4197 z dnia 2018-08-24

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 11:47:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189