Uchwała nr LIII/355/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 września 2018w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m."Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/355/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 września 2018


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m."

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udzielić Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 28 252,70 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 70/100 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m." - koszt dotyczy I etapu zadania obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1707C. 
§ 2. Traci moc uchwała  Nr LI/351/2018 Rady Gminy Płuznica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego.” 
§ 3. 1. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji o której mowa w § 1, określi odrębna umowa. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy o której mowa w ust. 1. 
3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (193kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 12:02:41)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 12:05:06)
Zmieniono: lp.2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256