NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/357/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 września 2018w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, poz. 2180; 2018 r. poz. 650 i poz. 710) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/357/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 września 2018


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, poz. 2180; 2018 r. poz. 650 i poz. 710) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania. 
§ 2. 1. W przypadku, gdy spółka prowadzi dodatkową działalność umożliwiającą osiągnięcie zysku netto, o której mowa wart.441ust.2ustawy - Prawo wodne, udzielenie dofinansowania będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) 
2. Dotacje, stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2021 r. 
§ 3. Udzielona dotacja w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środkówzabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Płużnica. 
§ 4. 1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej. 
2. Spółka składa wniosek do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, na dotację na 2018 rok, spółka wodna składa w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały. 
4. Wniosek powinien zawierać: 
1) pełną nazwę spółki wodnej; 
2) adres spółki wodnej; 
3) datę i numer wpisu do katastru wodnego; 
4) numer rachunku bankowego spółki wodnej; 
5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej; 
6) wielkość wnioskowanej dotacji; 
7) szczegółowy opis zadania wraz z kosztorysem przedwstępnym i przedstawioną lokalizacją na mapie urządzenia (urządzeń) melioracji szczegółowych wraz z potwierdzeniem pisemnym prowadzącego ewidencję tych urządzeń, że urządzenie (urządzenia), które będzie przedmiotem bieżącego utrzymania występuje w ewidencji jako urządzenie melioracji szczegółowych; 
8) termin i miejsce realizacji zadania; 
9) wskazanie źródeł finansowania zadania; 
10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 
5. Do wniosku należy dołączyć: 
1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej; 
2) oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego. 
6. Spółki wodne ubiegające się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie powinny wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie , jaką otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch  poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r.Nr 53, poz. 311, ze zm.) lub 
3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych prze podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) 
4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jaka otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie   o niedotrzymanej takiej pomocy w tym okresie. 
5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jaką otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
6) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocy, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
§ 5. 1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Płużnica. 
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych i merytorycznych wniosku Wójt Gminy Płużnica wezwie spółkę do ich usunięcia w ciągu 14 dni. 
3. Wniosek, którego uchybienia nie zostaną usunięte we wskazanym w ust. 2 terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.
§ 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Płużnica na podstawie art. 250 ustawy o finansach publicznych. 
§ 7. 1. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. 
2. Sprawozdanie powinno zawierać przynajmniej: 
1) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres; 
2) datę i numer wpisu do katastru wodnego; 
3) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej; 
4) wielkość rozliczanej dotacji; 
5) szczegółowy opis zrealizowanego zadania wraz z kosztorysem powykonawczym, protokołem odbioru zadania, fakturami i rachunkami; 
6) termin i miejsce realizacji zadania; 
7) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania; 
8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 
3. Do sprawozdania należy dołączyć: 
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji; 
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru. 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 9. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4534 z dnia 2018-09-12

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 12:24:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346