NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/358/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 września 2018zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) uchwała się co następuje

Uchwała nr LIII/358/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 września 2018


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) uchwała się co następuje


     § 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica  na  2018 r.  zmienionym
- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      26.497.202,76 zł  
zastępuje się kwotą: -      26.688.884,25 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      23.329.717,34 zł
2) dochody majątkowe w kwocie -        3.359.166,91 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -      32.861.978,08 zł
zastępuje się kwotą -      33.053.659,57 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie -      22.895.043,78 zł, 
2) wydatki majątkowe w kwocie -      10.158.615,79 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       6.364.775,32 zł, 
pozostaje bez zmian;

4. § 5  otrzymuje brzmienie: 
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.,                                                                   
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 7.855.678,46 zł.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -       884.980,20 zł,       
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -    2.038.104,10 zł 
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (699kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4535 z dnia 2018-09-12

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 12:29:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549