Uchwała nr LV/364/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2018w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/364/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2018


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

treść uchwały (313kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5043 z dnia 2018-10-08

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:03:21)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:05:15)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 223