NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/365/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2018w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust.5c, art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/365/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2018


w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust.5c, art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do Uchwały XLI/281/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 6. 5. Określa się wysokość stawek dodatku funkcyjnego: 

Lp. Stanowisko Miesięczna kwota dodatku funkcyjnego Warunki przyznania 
1. dyrektor 1 650,00 zł liczba oddziałów w szkole podstawowej od 15 do 20 
2. wicedyrektor 800,00 zł liczba oddziałów w szkole podstawowej od 15 do 20 
3. opiekun stażu 50,00 zł 
4. wychowawca klasy 100,00 zł ” 

1) § 9 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ustala się zgodnie z przepisami ustawy Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica oraz dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

treść uchwały (192kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5044 z dnia 2018-10-08

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:09:27)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:17:25)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 346