NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/366/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2018zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) uchwała się co następuje

Uchwała nr LV/366/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2018


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) uchwała się co następuje


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica  na  2018 r.  zmienionym
- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r.
- uchwałą Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      26.770.619,70 zł  
zastępuje się kwotą: -      26.895.158,59 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      23.518.911,47 zł
2) dochody majątkowe w kwocie -        3.376.247,12 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -      33.135.359,02 zł
zastępuje się kwotą -      33.259.933,91 zł
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      23.019.582,67 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -      10.240.351,24 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       6.364.775,32 zł, 
pozostaje bez zmian;

4. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 7.955.049,60 zł.”;

5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -       884.980,20 zł,       
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -    2.106.406,10 zł 
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały";

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a  „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b  „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do zarządzenia".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (806kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5045 z dnia 2018-10-08

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:20:31)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:22:32)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 377