Uchwała nr LVI/368/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 11 października 2018zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) uchwała się co następuje:

Uchwała nr LVI/368/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 11 października 2018


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) uchwała się co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. zmienionym
- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r.
- uchwałą Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r.
- uchwałą Nr LV/366/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.83.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2018 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      26.905.627,59 zł  
zastępuje się kwotą: -      26.945.072,63 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      23.541.475,51 zł
2) dochody majątkowe w kwocie -        3.403.597,12 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -      33.270.402,91 zł
zastępuje się kwotą -      33.309.847,95 zł
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      23.062.146,71 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -      10.247.701,24 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;


3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       6.364.775,32 zł, 
pozostaje bez zmian;

4. § 5  otrzymuje brzmienie: 
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.,                                                                   
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 7.995.049,60 zł.

 5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -       884.980,20 zł,       
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -    2.151.201,10 zł 
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”;

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a  „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5a do uchwały. Załącznik Nr 6b  „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b do uchwały.”

7. § 9 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 387.693,14 zł.
Załącznik Nr 8  „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.

8.  w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty -        185.450,00 zł 
do kwoty -        183.450,00 zł 
rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna -        111.450,00 zł
    na zadania bieżące,
2) celowa -          72.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 2.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (1088kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5302 z dnia 2018-10-23

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:35:31)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:36:28)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256