NULL string(0) ""

Uchwała nr LVI/369/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 11 października 2018zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2018 - 2034Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr LVI/369/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 11 października 2018


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2018 - 2034

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XLII/283/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 
2018  -2032 zmienionej:
- uchwałą Nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/313/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/340/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/350/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr LIII/359/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r.
- uchwałą Nr LIV/363/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r.
- uchwałą Nr LV/367/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r.
wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2018–2034 otrzymuje brzmienie jak w  załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2018 – 2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559