Uchwała nr LVI/371/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 11 października 2018w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LVI/371/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 11 października 2018


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się co następuje:


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowość projektu budżetu Gminy Płużnica, wymogi dotyczące uzasadnienia, materiały informacyjne, które winny zostać przedłożone wraz z projektem uchwały budżetowej oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy Płużnica przedkłada Radzie Gminy Płużnica za pośrednictwem Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozdział 2.
Szczegółowość projektu budżetu oraz rodzaje materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Płużnica

§ 3.1. Projekt uchwały budżetowej określa w szczególności:
1) łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2) łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu bądź przeznaczenia planowanej nadwyżki;
4) łączna kwotę planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu;
5) limity wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
7) planowane kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
8) planowane kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
9) planowane kwoty dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
10)dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
11)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
12)dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
13) wydatki jednostek pomocniczych gminy;
14) planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
15) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 oraz 90 ustawy o finansach publicznych
16) upoważnienia dla Wójta Gminy do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Płużnica,
c) przekazanie niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy,
d)dokonywania zmian w budżecie innych niż przyznane na mocy ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
e) udzielania pożyczek do określonej kwoty;
17) projekt uchwały może zawierać także inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu.

2. Elementy projektu uchwały budżetowej przyjmują formę załączników w tym :
1) planowane dochody w rozbiciu na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Gminie odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2)planowane wydatki w rozbiciu na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Gminie odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów, rozdziałów i  grup paragrafów z podziałem na:
a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
- wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacji na zadania bieżące, 
- świadczeń na rzecz osób fizycznych, 
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
-  wydatków na obsługę długu gminy, 
b) wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których molwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki w formie dotacji, 
- zakup i objęcie akcji i udziałów, 
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, 
3) planowane przychody i rozchody, z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej.
4) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę oraz wydatków majątkowych z podaniem m.in. działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy zadania, planowanych wydatków i źródeł finansowania,
5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy, ze wskazaniem zakresu dotacji  (przeznaczenie, dział, rozdział klasyfikacji budżetowej),
6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z podaniem nazwy sołectwa, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz kwoty,
7) plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  z podaniem działu i rozdziału oraz grupy paragrafów,
8) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z podaniem działu i rozdziału oraz grupy paragrafów
9) plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz wydatków na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi z podaniem działu i rozdziału oraz grupy paragrafów.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno zawierać co najmniej:
1) omówienie głównych założeń do projektu budżetu;
2) omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń w ich  
    realizacji;
3) omówienie kierunków wydatkowania środków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków    
    majątkowych oraz dotacji udzielanych z budżetu.
4) omówienie rezerw (ogólnej i celowych);
5) omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

4. Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej winny zawierać stan zobowiązań finansowych gminy.

Rozdział 3.
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, w tym terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 4.1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Komisje Rady Gminy w terminie 10 dni od dnia otrzymania  projektu uchwały budżetowej rozpatrują projekt uchwały budżetowej, wydają opinie  oraz składają ewentualne wnioski o jego zmianę  i przekazują je komisji właściwej do spraw budżetu.
3. Komisje Rady Gminy, proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie już   przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązane są wskazać źródła jego finansowania.
4. Komisja  do spraw budżetu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania opinii i wniosków od stałych Komisji  Rady opiniuje projekt uchwały budżetowej oraz formułuje ewentualne wnioski w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej i przedkłada je Przewodniczącemu Rady Gminy.
5. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy opinię komisji właściwej do spraw budżetu do projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi wnioskami w sprawie zmian w projekcie uchwały w terminie do 3 dni od dnia otrzymania.
6. Wójt Gminy po zapoznaniu się z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji do spraw budżetu  wraz z ewentualnymi wnioskami  w sprawie zmiany w projekcie uchwały budżetowej przygotowuje:
a) swoje stanowisko do otrzymanych opinii,
b) autopoprawkę, którą może wprowadzić także z własnej inicjatywy do przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej, jeżeli zachodzi taka konieczność i przekazuje Przewodniczącemu  Rady Gminy.
7. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje radnym autopoprawkę do projektu budżetu najpóźniej na 7 dni przed planowaną sesją budżetową.
8. Przewodniczący Rady Gminy w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.  Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu komisji właściwej do spraw budżetu,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4) przestawienie stanowiska Wójta Gminy do odczytanych opinii,
5) przestawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 5. Bez zgody Wójta Gminy,  Rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu budżetu, a także zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 6.1. Rada uchwala uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w § 2.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/224/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010  r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Płużnica. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

treść uchwały (211kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:46:47)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:47:51)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249