Uchwała nr LVI/372/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 11 października 2018w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowegoNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LVI/372/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 11 października 2018


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się co następuje:


§ 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego obejmuje:
1) Część opisową, w tym w szczególności:
a) część wstępną, która zawiera ogólne dane dotyczące budżetu w ww. okresie;
b) informację dotyczącą wykonania zadań inwestycyjnych;
c) opis zaległości podatkowych;
d) opis zaległości za dostarczana wodę, odbiór ścieków oraz opłat z tytułu  gospodarowania odpadami komunalnymi;
e) należności i zobowiązania Gminy;
2) Część tabelaryczną, zawierającą w szczególności:
a) zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów;
b) zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i grup paragrafów,
c) zestawienie dochodów (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) i wydatków (według działów, rozdziałów i grup paragrafów) dotacji celowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej.
Część tabelaryczna powinna obejmować dane w rozbiciu na plan roczny, wykonanie za I półrocze danego roku oraz procent wykonania planu.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury  ustala się w szczegółowości odpowiadającej planowi przyjętemu przez kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań w tym: zobowiązań wymagalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 16 maja 2012  r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:51:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246