Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 15 kwietnia 2019w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/48/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 15 kwietnia 2019


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/364/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

treść uchwały (359kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2474 z dnia 2019-04-24

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 14:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245